П О К А Н А


    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ИЗБРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО, 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11 И ЧЛ.12 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ВИ КАНЯ НА СЪБРАНИЕ - ВТОРИ ЕТАП - НА 17 НОЕМВРИ 2016 г., ОТ 18.00 ЧАСА В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ.

     ДНЕВЕН РЕД:
     1. ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО.
     2. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.
     3. ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО, С КОЯТО УДОСТОВЕРЯВАТ ЛИПСАТА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.5, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА.

     ПРАВОМОЩИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ СА ОПОВЕСТЕНИ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: WWW.MON.BG - ЛИНК НОРМАТИВНИ АКТОВЕ – ПРАВИЛНИЦИ - ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА.

 

ДИРЕКТОР НА ОУ „РАН БОСИЛЕК“ - ГАБРОВО
НИНА МИТЕВА

 

П О К А Н А

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ ОУ „РАН БОСИЛЕК“ – ГРАД ГАБРОВО

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 08.11.2016 г., ОТ 17:30 ЧАСА СВИКВАМ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА РОДИТЕЛИТЕ/ НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „РАН БОСИЛЕК“ НА ВСЕКИ КЛАС, ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

СРЕЩИТЕ НА КЛАСОВЕТЕ ЩЕ ПРОТЕКАТ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „РАН БОСИЛЕК“ С ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА „ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ” ОТ ЗПУО.
  2.  ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „РАН БОСИЛЕК“ С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА.
  3. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП – СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ.

 

ДИРЕКТОР НА ОУ „РАН БОСИЛЕК“

НИНА МИТЕВА