СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ   НА   ЧАСОВЕТЕ   ПО

СПОРТНИ    ДЕЙНОСТИ    И    МОДУЛ   ФВС

 

клас

Спортни дейности/Модул

Преподавател

Ден

Час на провеждане

Забележка

 1.  

I а

Спортна гимнастика

Момчил Вътков

Петък

1150-1225

всяка седмица

 1.  

I б

Спортна гимнастика

Момчил Вътков

Четвъртък

1150-1225

всяка седмица

 1.  

I в

Спортна гимнастика

Момчил Вътков

Вторник

1150-1225

всяка седмица

 1.  

II а

Миниволейбол

Момчил Вътков

Сряда

1150 -1225

всяка седмица

 1.  

IІ б

Спортна гимнастика

Момчил Вътков

Сряда

1235 -1310

всяка седмица

 1.  

ІI в

Спортна гимнастика

Момчил Вътков

Вторник

1235 -1310

всяка седмица

 1.  

IIIа

Минибаскетбол

Момчил Вътков

Четвъртък

1220 -1300

всяка седмица

 1.  

IIIб

Минибаскетбол

Момчил Вътков

Петък

1220 -1300

всяка седмица

 1.  

IIIв

Минибаскетбол

Момчил Вътков

Сряда

1220 -1300

всяка седмица

 1.  

IVа

Туризъм

Анелия Димитрова

Петък

1220 -1340

2 часа –

през седмица

 1.  

IVб

Туризъм

Марияна Драголова

Петък

1130 -1210

2 часа –

през седмица

 1.  

IVв

Туризъм

Десислава Войчева

Петък

1130 -1210

2 часа – през седмица

 1.  

IVг

Туризъм

Красимира Рускова

Петък

1220 -1340

2 часа –

през седмица

 1.  

Волейбол

Румяна Христова

Вторник

1340-1510

2 часа –

през седмица

 1.  

Волейбол

Румяна Христова

Вторник

1340-1510

2 часа –

през седмица

 1.  

VIа

Волейбол

Румяна Христова

Петък

1340-1510

2 часа –

през седмица

 1.  

VIб

Волейбол

Румяна Христова

Четвъртък

1340-1425

всяка седмица

 1.  

VIIа

Волейбол

Румяна Христова

Сряда

1340-1425

всяка седмица

 1.  

VIIб

Волейбол

Румяна Христова

Понеделник

1400-1445

всяка седмица

 1.  

VIIв

Волейбол

Румяна Христова

Петък

1340-1510

2 часа –

през седмица