УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

      1. Брой паралелки в първи клас за учебната 2018/2019 година – 3 паралелки

      2. Брой места в паралелките  - 72 ученици /3 паралелки по 24 ученици/.

      Броят на местата в паралелка се определя съобразно изискванията на действащите нормативни актове в системата на народната просвета.

      3. Целодневна организация на учебния ден в първи клас – 72 ученици

       Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при желание на родителите на учениците. При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд. Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и реда, определени с действащите нормативни актове в системата на народната просвета и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември 2018 г.

График на дейностите по приемане на ученици в първи клас

за учебната 2018/2019 г.

Дейност

Срок

Отговаря

Утвърждаване на училищния план-прием за първи клас за учебната 2018/2019 г. след становище на Обществения съвет и публикуване на интернет страницата на училището

30.03.2018 г.

Директор

Определяне на училищна комисия по приема на деца в първи клас за учебната 2018-2019 г. със заповед на директора

16.04.2018 г.

Директор

Приемане на заявления за записване на деца в първи клас за учебната 2018/2019 г. с оригинала на Удостоверение за завършена подготвителна група

от 01.06.2018 г.

до 05.06.2018 г.

Директор

Комисия

Обявяване на списъците на приетите деца

06.06.2018 г.

до 16:00 ч.

Директор

Комисия

Записване на приетите деца на първо класиране за учебната 2018/2019 г.

07.06.2018г. -08.06.2018 г.

от 08:00 до 16:00 ч.

Директор

Комисия

Обявяване на свободните места след първо класиране в първи клас за учебната 2018/2019 г.

11.06.2018 г.

до 17:00 ч.

Директор

Комисия

Приемане на заявления за участие във второ класиране за обявените незаети места

12.06.2018 г. –13.06.2018 г.

Директор

Комисия

Обявяване на списъците с приетите деца след второ класиране

14.06.2018 г.

Директор

Обявяване на останалите незаети места след второ класиране

15.06.2018 г.

Директор

Училището изпраща информация до Община Габрово за записаните деца в първи клас за учебната 2018/2019 г.

15.09.2018 г.

Директор

 

Район на ОУ Ран Босилек.pdf

Родители, чийто настоящ адрес е в района на ОУ „Н. Войновски“ и на ОУ „Ц. Дюстабанов“ имат възможност свободно да изберат училище за своето дете.

Район ОУ Н. Войновски.pdf
Район ОУ Ц. Дюстабанов.pdf